skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agricultural land conversion in Northwest Iran

Barati, Aa ; Asadi, A ; Kalantari, K ; Azadi, Hossein ; Witlox, Frank

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2015

ISSN: 1735-6865

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...