skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

121 - Upregulated lncRNA-HNGA1, a target of miR-375, contributes to aerobic glycolysis of head and neck squamous cell carcinoma through increasing levels of the glucose transporter protein SCL2A1

Wang, Y.

European Journal of Cancer, July 2016, Vol.61, pp.S14-S15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(16)61039-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...