skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User Interfaces in the OR

Wiggy, Zac

AORN Journal, 4/2012, Vol.95(4), pp.526-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00012092 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aorn.2012.01.017

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...