skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Experimental Comparison of System Diagrams and Textual Use Cases for the Identification of Safety Hazards

Stålhane, Tor ; Sindre, Guttorm

International Journal of Information System Modeling and Design (IJISMD), 2014, Vol.5(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-8186 ; DOI: 10.4018/ijismd.2014010101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...