skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Local Electrical Investigations of Nitric Acid Treatment Effects on Carbon Nanotube Networks

Jeong, Huiseong ; Park, Ji-Yong

The Journal of Physical Chemistry C, 04/30/2015, Vol.119(17), pp.9665-9668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-7447 ; E-ISSN: 1932-7455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b02633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...