skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE "MAKE AND/OR BUY" DECISIONS OF CORPORATE POLITICAL LOBBYING.(Report)

Jia, Nan

Academy of Management Review, 2018, Vol.43(2), p.307(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-7425

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...