skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dietary intake of metals from yogurts analyzed by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Luis, G. ; Rubio, C. ; Revert, C. ; Espinosa, A. ; González-Weller, D. ; Gutiérrez, A.J. ; Hardisson, A.

Journal of Food Composition and Analysis, May 2015, Vol.39, pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889-1575 ; DOI: 10.1016/j.jfca.2014.11.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...