skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wearable computing: Will it make people prosocial?

Nasiopoulos, Eleni ; Risko, Evan F. ; Foulsham, Tom ; Kingstone, Alan

British Journal of Psychology, May 2015, Vol.106(2), pp.209-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1269 ; E-ISSN: 2044-8295 ; DOI: 10.1111/bjop.12080

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...