skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cognitive Control Under Social Influence in Baboons

Huguet, Pascal ; Barbet, Isabelle ; Belletier, Clément ; Monteil, Jean-Marc ; Fagot, Joël

Journal of Experimental Psychology: General, 2014, Vol.143(6), pp.2067-2073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3445 ; E-ISSN: 1939-2222 ; DOI: 10.1037/xge0000026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...