skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The nature and consequences of trade-off transparency in the context of recommendation agents.(Report)

Xu, Jingjun ; Benbasat, Izak ; Cenfetelli, Ronald T.

MIS Quarterly, June, 2014, Vol.38(2), p.379(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...