skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Databases’ interface interactivity and user self-efficacy: Two mediators for flow experience and scientific behavior improvement

Mahdi Hosseini, S. ; Fattahi, Rahmatollah

Computers in Human Behavior, July 2014, Vol.36, pp.316-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2014.03.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...