skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed user interfaces: Usability and collaboration

Gallud, Jose A. ; Lozano, María D. ; Vanderdonckt, Jean

International Journal of Human-Computer Studies, 1/2014, Vol.72(1), p.44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2013.10.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...