skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TCT-80 Favorable effect of optimal lipid-lowering therapy on neointimal tissue characteristics after drug-eluting stent implantation: Qualitative optical coherence tomographic analysis

Jang, Ji-Yong ; Kim, Jung-Sun ; Shin, Dong-Ho ; Kim, Byeong-Keuk ; Ko, Young-Guk ; Choi, Donghoon ; Jang, Yangsoo ; Hong, Myeong-Ki

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B37-B37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...