skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Green public diplomacy and global governance: The evolution of the U.S–China climate collaboration network, 2008–2014

Yang, Aimei ; Wang, Rong ; Wang, Jian (Jay)

Public Relations Review, December 2017, Vol.43(5), pp.1048-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.08.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...