skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability of residential thermostats: Preliminary investigations

Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Peffer, Therese ; Perry, Daniel ; Pritoni, Marco

Building and Environment, 2011, Vol.46(10), pp.1891-1898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...