skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated control and user interfaces for a space

Karjalainen, Sami ; Lappalainen, Veijo

Building and Environment, 4/2011, Vol.46(4), pp.938-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03601323 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.10.022

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...