skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface improvements in computer-assisted instruction, the challenge

Chalmers, P.A

Computers in Human Behavior, 2000, Vol.16(5), pp.507-517 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/S0747-5632(00)00022-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...