skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improved cook stove adoption and impact assessment: A proposed methodology

Troncoso, Karin ; Armendáriz, Cynthia ; Alatorre, Silvia

Energy Policy, November 2013, Vol.62, pp.637-645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2013.07.074

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...