skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Randomized controlled split-mouth clinical trial of direct laminate veneers with two micro-hybrid resin composites

Gresnigt, Marco M.M. ; Kalk, Warner ; Özcan, Mutlu

Journal of Dentistry, September 2012, Vol.40(9), pp.766-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2012.05.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...