skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State-level climate, anti-discrimination law, and sexual minority health status: An ecological study

Solazzo, Alexa ; Brown, Tony N. ; Gorman, Bridget K.

Social Science & Medicine, January 2018, Vol.196, pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.11.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...