skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The potential for nurses to contribute to and lead improvement science in health care

Flynn, Rachel ; Scott, Shannon D. ; Rotter, Thomas ; Hartfield, Dawn

Journal of Advanced Nursing, January 2017, Vol.73(1), pp.97-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-2402 ; E-ISSN: 1365-2648 ; DOI: 10.1111/jan.13164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...