skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Techno-politics of genomic nationalism: Tracing genomics and its use in drug regulation in Japan and Taiwan

Kuo, Wen-Hua

Social Science & Medicine, 2011, Vol.73(8), pp.1200-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.06.066

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...