skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Which elements of improvement collaboratives are most effective? A cluster‐randomized trial

Gustafson, David H. ; Quanbeck, Andrew R. ; Robinson, James M. ; Ford, James H. ; Pulvermacher, Alice ; French, Michael T. ; Mcconnell, K. John ; Batalden, Paul B. ; Hoffman, Kim A. ; Mccarty, Dennis

Addiction, June 2013, Vol.108(6), pp.1145-1157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-2140 ; E-ISSN: 1360-0443 ; DOI: 10.1111/add.12117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...