skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis, characterization and reactivity of a zwitterionic amine bridged bis(phenolate) lanthanide complex

Li, Qingyan ; Nie, Kun ; Xu, Bin ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Polyhedron [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5387 ; DOI: 10.1016/j.poly.2011.08.033

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...