skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control

Ahmad, R. ; Kyratsis, Y. ; Holmes, A.

Journal of Hospital Infection, July 2012, Vol.81(3), pp.163-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6701 ; DOI: 10.1016/j.jhin.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...