skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Symptomatology and Binge Eating Disorder: The Role of Negative mood, Impulsivity and Reliance on Internal Hunger and Satiety Signals

Kaisari, P. ; Dourish, C.T. ; Higgs, S.

Appetite, 1 April 2018, Vol.123, pp.463-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.11.061

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...