skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Monitoring eating behaviour in the laboratory. Do we need to do it covertly?

Thomas, J.M. ; Dourish, C.T. ; Higgs, S.

Appetite, 1 December 2013, Vol.71, pp.487-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.069

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...