skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A bit more understanding: Young adults' views of mental health services in care in Ireland

Tatlow-Golden, Mimi ; Mcelvaney, Rosaleen

Children and Youth Services Review, April 2015, Vol.51, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-7409 ; DOI: 10.1016/j.childyouth.2015.01.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...