skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Prospective Study of Leukocyte Telomere Length and Risk of Gestational Diabetes in a Multiracial Cohort

Lin, N., Yuan ; Zhu, L., Yeyi ; Wu, Y., Jing ; Hinkle, Y., Stefanie ; Rawal, Y., Shristi ; Han, Y., Jiali ; Weir, Y., Natalie ; Tsai, Y., Michael ; Zhang, Y., Cuilin

Epidemiology, 2019, Vol.30 Suppl 2, pp.S10-S16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-3983 ; DOI: 10.1097/EDE.0000000000001081

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...