skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A plethora of generalised solitary gravity–capillary water waves

Clamond, Didier ; Dutykh, Denys ; Durán, Angel

Journal of Fluid Mechanics, 2015, Vol.784, pp.664-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1120 ; E-ISSN: 1469-7645 ; DOI: 10.1017/jfm.2015.616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...