skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated design and smart manufacturing

Eynard, Benoît ; Bosch-Mauchand, Magali; Eynard, Benoît (Editor) ; Bosch-Mauchand, Magali (Editor)

Concurrent Engineering, December 2015, Vol.23(4), pp.281-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-293X ; E-ISSN: 1531-2003 ; DOI: 10.1177/1063293X15607367

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...