skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subsurface Carbon: A General Feature of Noble Metals

Pique, Oriol ; Koleva, Iskra Z. ; Vines, Francesc ; Aleksandrov, Hristiyan A. ; Vayssilov, Georgi N. ; Illas, Francesc

Angewandte Chemie International Edition, Feb 4, 2019, Vol.58(6), p.1744(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; DOI: 10.1002/anie.201813037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...