skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influences of nationalism on tourist-host relationships

Griffiths, Ingrid ; Sharpley, Richard

Annals of Tourism Research, October 2012, Vol.39(4), pp.2051-2072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2012.07.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...