skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Biochemical Markers Associated with the Occurrence of Coronary Spasm

Li, Liang ; Jin, Yong-Ping ; Xia, Shu-Dong ; Feng, Chao; Carrabba, Nazario

BioMed Research International, 2019, Vol.2019, 8 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2019/4834202

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...