skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating the effect of positional head-tracking on task performance in 3D modeling user interfaces

Krichenbauer, Max ; Yamamoto, Goshiro ; Taketomi, Takafumi ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu ; Feiner, Steven

Computers & Graphics, June 2017, Vol.65, pp.22-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8493 ; DOI: 10.1016/j.cag.2017.04.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...