skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toy user interfaces: Systematic and industrial mapping

de Albuquerque, Anna Priscilla ; Kelner, Judith

Journal of Systems Architecture, 12/2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13837621 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sysarc.2018.12.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...