skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trends in food insecurity among California residents from 2001 to 2011: Inequities at the intersection of immigration status and ethnicity

Walsemann, Katrina M. ; Ro, Annie ; Gee, Gilbert C.

Preventive Medicine, December 2017, Vol.105, pp.142-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-7435 ; DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.09.007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...