skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-acute rehabilitation and follow-up in ischemic spinal cord injury in childhood: A case report

Salsano, M.L ; Pisano, A ; Petrarca, M ; Maggi, A ; Mosiello, G ; Castelli, E

Gait & Posture, December 2015, Vol.42, pp.S69-S70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2015.03.120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...