skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metals in edible seaweed

Rubio, C. ; Napoleone, G. ; Luis-González, G. ; Gutiérrez, A.J. ; González-Weller, D. ; Hardisson, A. ; Revert, C.

Chemosphere, April 2017, Vol.173, pp.572-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.064

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...