skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessment of liver fibrosis before and after antiviral therapy by different serum marker panels in patients with chronic hepatitis C

Martinez, S M ; Fernández-Varo, G ; González, P ; Sampson, E ; Bruguera, M ; Navasa, M ; Jiménez, W ; Sánchez-Tapias, J M ; Forns, X

Alimentary pharmacology & therapeutics, January 2011, Vol.33(1), pp.138-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1365-2036 ; PMID: 21083589 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2036.2010.04500.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...