skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Response of Dark Septate Endophytes (DSE) to Heavy Metals in Pure Culture (The Response of DSE to Heavy Metals)

Ban, Yihui ; Tang, Ming ; Chen, Hui ; Xu, Zhouying ; Zhang, Haihan ; Yang, Yurong; Shah, Vishal (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e47968 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047968

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...