skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of particulate organic substrate on aerobic granulation and operating conditions of sequencing batch reactors

Wagner, Jamile ; Weissbrodt, David Gregory ; Manguin, Vincent ; Ribeiro Da Costa, Rejane Helena ; Morgenroth, Eberhard ; Derlon, Nicolas

Water Research, 15 November 2015, Vol.85, pp.158-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.08.030

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...