skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of trigger factors selecting for polyphosphate- and glycogen-accumulating organisms in aerobic granular sludge sequencing batch reactors

Weissbrodt, David G. ; Schneiter, Guillaume S. ; Fürbringer, Jean-Marie ; Holliger, Christof

Water Research, 1 December 2013, Vol.47(19), pp.7006-7018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2013.08.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...