skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epicatechin effect on oxidative damage induced by tert-BOOH in isolated hepatocytes of fasted rats

Valls-Bellés, V ; González, P ; Muñiz, P

Process Biochemistry, 2004, Vol.39(11), pp.1525-1531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-5113 ; DOI: 10.1016/S0032-9592(03)00292-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...