skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dielectric relaxation in polyimide nanofoamed films with low dielectric constant

Zhang, Y ; Ke, S ; Huang, H ; Zhao, L ; Yu, L ; Chan, Hlw

Applied physics letters, 08 February 2008, Vol.92, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...