skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Case 6-2015: A 16-Year-Old Boy with Coughing Spells: A 16-Year-Old Boy with Coughing Spells

Cabot, Richard C. ; Rosenberg, Eric S. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Mcdonald, Emily K. ; Wessels, Michael R. ; Brigham, Kathryn S. ; Demaria, Alfred

The New England Journal of Medicine, 19 February 2015, Vol.372(8), pp.765-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; DOI: 10.1056/NEJMcpc1411928

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...