skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Case 16-2015: A 9-Year-Old Girl with Loss of Consciousness and Seizures: A 9-Year-Old Girl with Loss of Consciousness and Seizures

Cabot, Richard C. ; Rosenberg, Eric S. ; Harris, Nancy Lee ; Shepard, Jo-Anne O. ; Cort, Alice M. ; Ebeling, Sally H. ; Mcdonald, Emily K. ; Wyllie, Elaine ; Rincon, Sandra P. ; Pierce, Virginia M.

The New England Journal of Medicine, 21 May 2015, Vol.372(21), pp.2050-2058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; DOI: 10.1056/NEJMcpc1501149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...