skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Changes in trace metals in Thalassia testudinum after hurricane impacts

Whelan III, T. ; Van Tussenbroek, B.I. ; Barba Santos, M.G.

Marine Pollution Bulletin, December 2011, Vol.62(12), pp.2797-2802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2011.09.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...