skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solvothermal syntheses, crystal structures, and properties of new mercury(II)–thioantimonates(III) and a mixed-valent thioantimonate(III,V)

Tang, Weiwei ; Tang, Chunying ; Wang, Fang ; Chen, Ruihong ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2012.12.035

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...