skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis, structure and reactivity of samarium complexes supported by Schiff-base ligands

Li, Bangyu ; Wang, Yaorong ; Yao, Yingming ; Zhang, Yong ; Shen, Qi

Journal of Organometallic Chemistry, 2009, Vol.694(15), pp.2409-2414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2009.03.024

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...