skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Drops of diplomacy: Questioning the scale of hydro-diplomacy through fog-harvesting

Farnum, Rebecca L.

Journal of Hydrology, July 2018, Vol.562, pp.446-454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...